Vakgroep

Ideeën over de activiteiten van de vakgroep

Kwaliteit

De VPvP  zet zich in voor de bewaking van de vakinhoudelijke kwaliteit van de opleidingen voor preventiemedewerkers. Dit wil de VPvP realiseren door te inventariseren welke competenties en vaardigheden een professionele preventiemedewerker nodig heeft en dit te vertalen naar uitvoeringseisen. De VPvP biedt zelf geen commerciële opleidingstrajecten aan: Ieder opleidingsinstituut kan haar opleidingen bij de VPvP aanmelden.
De VPvP kan haar leden vragen om opleidingen te beoordelen, deze beoordelingen zullen via de website voor de leden te zien zijn. De VPvP sluit niet uit op termijn te komen tot een persoonlijke certificering van preventiemedewerkers.

Positionering

De VPvP zoekt contact met politici, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, medezeggenschapsorganisaties en zoekt steeds naar invalshoeken om de positie van de preventiemedewerker te verstevigen.

Deskundigheidsbevordering

De VPvP organiseert bijeenkomsten voor de leden in het kader van deskundigheidsbevordering en netwerken.

Ondersteuning

De VPvP organiseert intervisiebijeenkomsten voor preventiemedewerkers. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Vraagbaak

De VPvP is bereikbaar voor alle vragen rondom de functie van preventiemedewerker. Zowel voor preventiemedewerkers zelf als werkgevers of andere geïnteresseerden.